మన సమాజంలో ప్రేమ, పరస్పర సహానుభూతి మరియు బంధము పెరగడంమీ పెద్ద పొందడమే కాదు, అది ఒక పక్కన పక్కన వృద్ధి చెందడమూ. జీవితంలో వివాహం ఒక అత్యంత ప్రముఖ దశ మరియు సంఘటన, ఇది ఉపయోగించడం చేతనం ఉంది మరియు అలాగే దీన్ని పరిపాలన చేయడందరికి చెందిన పాత్రాలలో ఒకటి. ఇందుకు సమయంలో వర్గాలు వివాహ మీట్స్ అండ్ గ్రీట్స్ భాగం (మిలన్ నైట్) జరుగుతుంది.

మిలన్ నైట్: వివాహ మీట్ అండ్ గ్రీట్

మిలన్ నైట్ అందించట్టుగా, ఇందులో ఒక ప్రకారం కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయబడుతుంది అని అర్ధం. ఈ కార్యక్రమంలో, ప్రత్యేకంగా అరిష్టనక్షత్రం/ గ్రహం ఉండటం వంటి జాతిల మార్గంలో అక్కడి వారితో చర్చించాలని చేస్తుంది. ముఖ్యధారాలో, ఈ సంచరణ జాతకద్వారా జోడితో పరస్పరం మాట్లాడటం మరియు పరస్పర పరిచయపెట్టేందుకు ఒక అవకాశాన్ని ఇవ్వడం ముఖ్యం.

మిలన్ నైట్స్ అంత్యంగా ఇది కనుక గర్ల్స్ మీట్ గ్రీట్స్ లాగని ప్రారంభం లేదా లేక మరియు పడి ప్రశ్నించడం ద్వారా జోడితో కలిసే అవసరం లేక అవకాశాన్ని ఇవ్వడం ఉంది.

మిలన్ నైట్ కొంత గుర్తులు:

 1. పరస్పర పరిచయం: మిలన్ నైట్ ద్వారా, జోడి పరస్పరం పరిచయం చేసి ఒకరికీ మరియు మరొకరికీ చేతకు పరిచయం ఇవ్వడం ఎందుకు కావాలి. ఇది వివాహ ప్రస్తావించేవారికి ఒక మునుపు అవసరం పూరించడం మరియు జీవితం పోషించడం కల్గినది.

 2. ఒక సమయం అవసరం: అంతా, మిలన్ నైట్స్ ద్వారా ఏదైనా సమయంలో జోడి చేతకు ఉచిత అవకాశం కలదు. పరస్పరోపకారం మరియు సహకారం ఒక జోడి వివాహ నిర్వహణకు ముఖ్యం.

 3. ఆశీర్వాదాలు మరియు ప్రశాంతత: మిలన్ నైట్ ద్వారా నిర్వహణనిచ్చిన సంమెతలు మరియు ఆశీర్వాదాలు జీవితంలో ప్రధాన పాత్రని ఆరాధించడంలో సాయంత్రం నిర్వాహణ విధించటం రుచికరమైన ఆలస్యం పెరగడం.

మిలన్ నైట్ ధృవికతే:

 • సహనం: ఒక సంఘటన సఫలంగా ఎక్కడ విఫలం కలదు. దీని కోసం సహనం మరియు పరస్పర స్వీకృతి ముఖ్యం.

 • ప్రేమ: ప్రేమ ఒప్పుకొనండి మరియు ఇచ్చండి. ఇది వారికి సంతోషరచన చేస్తుంది.

 • వైవాహిక సమ్మనం: ఎక్కువ సంఖ్యలో వారి సమూహంలో వారి వ్యక్తిత్వాన్ని బలంగా చూపించేంత కావచ్చు.

కార్యక్రమంలో కలిసిన తాజా యువవులు:

 • ఇది వృద్ధులు మరియు అదే వయస్సు జీవితాన్ని పాల్గొల్పడం కాబట్టి, శ్రీమంతులు మరియు వివాహాధారితులు పడిపోవడం కావచ్చు.

 • ఇవి అందరంతా ఒంటరిగా పరస్పరం ప్రేమించే వివాహ మనసులో ఒక దొర అంగం కలిగి ఉంది.

ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు:

 1. మిలన్ నైట్ కోసం వృద్ధులు అంతా యువతీలను హెచ్చరిస్తారా?
 2. అవివాహితులు అంతగాక వృద్ధుల సహానుభూతి మరియు సలహాలు కనుగొనుచోవు.

 3. మిలన్ నైట్‌లో ప్రకటిస్తారా యువవులు?

 4. సాంప్రదాయిక పరమానువాదంతో ఉచిత పద్ధతిలో అవకాశం ప్రదశించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

 5. వ్యక్తిగతంగా అక్కడే వివాహం చేసుకోవచ్చా?

 6. ఉదాహరణకు, పేదా వివాహాలు థర్డ్‌పార్టీగా వచ్చి పాత వయస్కులు తరచుగా జరుగుతాయి.

 7. మిలన్ నైట్ యొక్క ప్రయోజనాలు ఏంటి?

 8. జోడితో పరస్పరం పరిచయం చేస్తుంది మరియు వృద్ధుల మరియు యువతి వివాహ సంధాయంగా చేస్తుంది.

 9. **సమయం అవసరమైతే బాధ

Your email address will not be published. Required fields are marked *